دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

فوکوس در یک خانه
ساعت ۱:٢۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٦ اسفند ۱۳۸٤  کلمات کلیدی: تکنیک ها

با استفاده از این تابع می توانی در یک خانه فوکوس کنی :

procedure TFactorBuyForm.Select_cell(Col,Row:integer);

var

myRect: TGridRect;

begin

myRect.Left := col;

myRect.Top := Row;

myRect.Right := myRect.Left;

myRect.Bottom := myRect.Top;

FactorGrid.Selection := myRect;

FactorGrid.SetFocus;

end;