دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

نحوه ذخیره کردن عکس در فیلد از نوع بلاب اس کیو ال سرور
ساعت ۱:۱۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

  نحوه ذخیره کردن عکس در فیلد از نوع بلاب اس کیو ال سرور

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

ms: TMemoryStream;

begin

if
OpenPictureDialog1.Execute then

begin

ms := TMemoryStream.Create;

try

ms.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName);

with Query1 do

begin

with
SQL do

begin

Clear;

Add('INSERT INTO "ImageTbl.db" (ImageFld)');

Add('VALUES (:param0 )');

end;

Query1.ParamByName('param0').SetBlobData(ms.Memory, ms.Size);

ExecSQL;

end;

finally

ms.Free;

end;

end;

end;