دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

فشرده و تعمیر کردن فایل اکسل
ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

با استفاده از این تابع شما از این پس می توانید فایل اکسل خود را فشرده و یا تعمیر نمایید

uses

ComObj
;

function CompactAndRepair(DB: string): Boolean;
{DB = Path to Access Database}
var
  v: OLEvariant
;
begin
  Result := True
;
try
  v := CreateOLEObject('JRO.JetEngine'
);
 
try
    V.CompactDatabase('Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='+DB
,
     'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='+DB+'x;Jet OLEDB:Engine Type=5');  DeleteFile(DB
);
    RenameFile(DB+'x',DB
);
 
finally
    V := Unassigned
;
  end
;
except
Result := False
;
end
;
end
;