دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

کپی کردن تاریخ یک فایل
ساعت ۱:٢٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

کپی کردن تاریخ یک فایل بر اساس تاریخ یک فایل دیگر

 
procedure CopyFileDate(const Source, Dest: String);
var
  SourceHand, DestHand: word;
begin
  SourceHand := FileOpen(Source, fmOutput);       { open source file }
 
  DestHand := FileOpen(Dest, fmInput);            { open dest file }
  FileSetDate(DestHand, FileGetDate(SourceHand)); { get/set date }
  FileClose(SourceHand);                          { close source file }
  FileClose(DestHand);                            { close dest file }
end