دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

تابعی که با آن می توان فهمید دلفی در حال اجرا است.
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

تابعی که با آن می توان فهمید دلفی در حال اجرا است یا خیر.

function DelphiIsRunning : boolean;
var
 H1, H2, H3, H4 : Hwnd;
const
 A1 : array[0..12] of char = 'TApplication'#0;
 A2 : array[0..15] of char = 'TAlignPalette'#0;
 A3 : array[0..18] of char = 'TPropertyInspector'#0;
 A4 : array[0..11] of char = 'TAppBuilder'#0;
 T1 : array[0..6] of char = 'Delphi'#0;
begin
 H1 := FindWindow(A1, T1);
 H2 := FindWindow(A2, nil);
 H3 := FindWindow(A3, nil);
 H4 := FindWindow(A4, nil);
 Result := (H1 <> 0) and (H2 <> 0) and
      (H3 <> 0) and (H4 <> 0);
end;