دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

تبدیل اعداد مبنای 16 به مبنای 2
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

با استفاده از این تابع می توانید اعداد مبنای 16 را به مبنای 2 تبدیل کنید

function HextoBin(Hexadecimal:string):string;
const
   BCD: array [0..15] of string=
    ('0000','0001','0010','0011','0100','0101','0110','0111',
    '1000','1001','1010','1011','1100','1101','1110','1111');
var
  i:integer;
begin
  for i:=Length(Hexadecimal) downto 1 do
   Result:=BCD[StrToInt('$'+Hexadecimal[i])]+Result;
end;

به عنوان مثال

Label1.Caption:=HextoBin('FA34345C2344BED');