دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

باز کردن کنترل پنل
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: کدهای کاربردی ویندوز
از این تابع برای باز کردن کنترل پنل استفاده می شود

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  PIDL:PItemIDList;
  Info:TShellExecuteInfo;
  pInfo:PShellExecuteInfo;
  WaitCode:DWord;
begin
  {Obtenemos PIDL de la carpeta virtual}
  {get PIDL of the virtual folder}
  SHGetSpecialFolderLocation(Handle,
               CSIDL_CONTROLS,
               PIDL);
  {Puntero a Info}
  {Pointer to Info}
  pInfo:=@Info;
  {Rellenamos Info}
  {Fill info}
  with Info do
  begin
  cbSize:=SizeOf(Info);
  fMask:=SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS+
      SEE_MASK_IDLIST;
  wnd:=Handle;
  lpVerb:=nil;
  lpFile:=nil;
  {Parametros al ejecutable}
  {Executable parameters}
  lpParameters:=nil;
  lpDirectory:=nil;
  nShow:=SW_ShowNormal;
  hInstApp:=0;
  lpIDList:=PIDL;
  end;
  {Ejecutamos}
  {Execute}
  ShellExecuteEx(pInfo);

  {Esperamos que termine}
  {Wait to finish}
  repeat
  WaitCode := WaitForSingleObject(Info.hProcess,500);
  Application.ProcessMessages;
  until (WaitCode <> WAIT_TIMEOUT);

end;