دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

عکس گرفتن از صفحه نمایش و ذخیره آن در یک فایل
ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: گرافیک

به وسیله این تابع شما می توانید از صفحه نمایش جاری خود عکس گرفته و آن را در نام  و مسیر مشخص شده ذخیره نمایید.

این تابع بنا به درخواست دوست خوبم آقا مسعود در این جا آورده شد.

procedure CaptureScreen(AFileName: string);
const
 CAPTUREBLT = $40000000;
var
 hdcScreen: HDC;
 hdcCompatible: HDC;
 bmp: TBitmap;
 hbmScreen: HBITMAP;
begin
 // Create a normal DC and a memory DC for the entire screen. The
 // normal DC provides a "snapshot" of the screen contents. The
 // memory DC keeps a copy of this "snapshot" in the associated
 // bitmap.

 hdcScreen := CreateDC('DISPLAY', nil, nil, nil);
 hdcCompatible := CreateCompatibleDC(hdcScreen);
 // Create a compatible bitmap for hdcScreen.

 hbmScreen := CreateCompatibleBitmap(hdcScreen,
  GetDeviceCaps(hdcScreen, HORZRES),
  GetDeviceCaps(hdcScreen, VERTRES));

 // Select the bitmaps into the compatible DC.
 SelectObject(hdcCompatible, hbmScreen);
 bmp := TBitmap.Create;
 bmp.Handle := hbmScreen;
 BitBlt(hdcCompatible,
  0, 0,
  bmp.Width, bmp.Height,
  hdcScreen,
  0, 0,
  SRCCOPY or CAPTUREBLT);

 bmp.SaveToFile(AFileName);
 bmp.Free;
 DeleteDC(hdcScreen);
 DeleteDC(hdcCompatible);
end;
به عنوان مثال
CaptureScreen('c:\Mt85_PersisanBlog_Ir.bmp');