دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

گرفتن تاریخ فایل
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: فایل ها

از این تابع برای گرفتن تاریخ فایل استفاده نمایید

 function GetFileDate(TheFileName: string): string;
  var {http://mt85.persianblog.ir/}
   FHandle: integer;
  begin
   FHandle := FileOpen(TheFileName, 0);
   try
    Result := DateTimeToStr(FileDateToDateTime(FileGetDate(FHandle)));
   finally
    FileClose(FHandle);
   end;
  end;
به عنوان مثال
 Label1.Caption:=GetFileDate('c:\windows\notepad.exe');