دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

کپی کردن تاریخ یک فایل به فایل دیگر
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: فایل ها

برای کپی کردن تاریخ یک فایل به فایل دیگر از این تابع استفاده نمایید

procedure CopyFileDate(const Source, Dest: String);
var
 SourceHand, DestHand: word;
begin
 SourceHand := FileOpen(Source, fmOpenRead);    { open source file }
 DestHand := FileOpen(Dest, fmOpenWrite);      { open dest file }
 FileSetDate(DestHand, FileGetDate(SourceHand)); { get/set date }
 FileClose(SourceHand);             { close source file }
 FileClose(DestHand);              { close dest file }
end;
به عوان مثال
CopyFileDate('C:\fichero\origen.xxx','c:\fichero\destino.xxx');
CopyFileDate('C:\file\sorce.xxx','c:\file\target.xxx');