دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

شفاف کردن فرم
ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: فرم ها
از این تابع برای شفاف کردن فرم برنامه خود استفاده نمایید
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 frmRegion, tempRegion: HRGN;
 i: Integer;
 Arect: TRect;
begin
 frmRegion := 0;
 for I:= 0 to ControlCount - 1 do begin
  aRect := Controls[i].BoundsRect;
  OffsetRect( aRect, clientorigin.x - left, clientorigin.y - top );
  tempRegion := CreateRectRgnIndirect( aRect );
  if frmRegion = 0 then
   frmRegion := tempRegion
  else begin
   CombineRgn( frmRegion, frmRegion, tempRegion, RGN_OR );
   DeleteObject( tempRegion );
  end;
 end;
 tempregion :=
  CreateRectRgn( 0, 0, Width,
          GetSystemMetrics( SM_CYCAPTION )+
          GetSystemMetrics( SM_CYSIZEFRAME )+
          GetSystemMetrics( SM_CYMENU ) * Ord(Menu <> Nil));

 CombineRgn( frmRegion, frmRegion, tempRegion, RGN_OR );
 DeleteObject( tempRegion );
 SetWindowRgn( handle, frmRegion, true );
end;