دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

تنظیم مشخصات یک کامپوننت یا همه کامپوننت ها در زمان اجرا
ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: کامپوننت

تنظیم مشخصات یک کامپوننت یا همه کامپوننت ها در زمان اجرا

procedure TForm1.SetProperties(ClassName, 
SomeProperty: string; Value: Integer);
var
 i: integer;
 PropInfo: PPropInfo;
 Component: TComponent;
begin
 for i := 0 to ComponentCount - 1 do
 begin
  Component := Components[i];
  if (Component is TControl) and ((Component.ClassName = ClassName)
   or (ClassName = 'AllComponents')) then
  begin
   PropInfo := GetPropInfo(Component.ClassInfo, SomeProperty);
   if Assigned(PropInfo) then
    SetOrdProp(Component, PropInfo, Integer(Value));
  end;
 end;
end;

// Examples, Beispiele:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 // Make all components readonly
 SetProperties('AllComponents', 'readonly', 1);
 // Make all components of Class TEdit invisible
 SetProperties('TEdit', 'visible', 0);
 // Set the Height Property of all TLabels
 SetProperties('TLabel', 'Height', 30);
 // Set ShowHint to false for all components
 SetProperties('AllComponents', 'ShowHint', 0);
 // Disable all TMemo Components
 SetProperties('TMemo', 'Enabled', 0);
 // Set Autosize to true for all TLabels
 SetProperties('TLabel', 'Autosize', 1);
end;