دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

تولید یک رشته تصادفی
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: کدهای کاربردی ویندوز

از این تابع می توانید برای تولید یک رشته تصادفی برای کاربردهای مختلف استفاده نمایید از قبیل کلمات رمز

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

 function PalabraAleatoria(Longitud: integer): string;
 const
  Letras = '01234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
 var
  n : integer;
 begin
  Result:='';
  for n:=1 to Longitud do Result:=Result+Letras[1+Random(Length(Letras))];
 end;

begin
 Caption:=PalabraAleatoria(10);
end;