دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

-The list of errors of the BDE
ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: بانک اطلاعاتی

The list of errors of the BDE

لیست از تمامی معانی کدهای خطای بانک اطاعاتی دلفی

بقیه متن در ادامه مطلب


The list of errors of the BDE$0000 (0) = Successful completion.

$0021 (33) = System Error

$0022 (34) = Object of Interest Not Found

$0023 (35) = Physical Data Corruption

$0024 (36) = I/O Related Error

$0025 (37) = Resource or Limit Error

$0026 (38) = Data Integrity Violation

$0027 (39) = Invalid Request

$0028 (40) = Lock Violation

$0029 (41) = Access/Security Violation

$002A (42) = Invalid Context

$002B (43) = OS Error

$002C (44) = Network Error

$002D (45) = Optional Parameter

$002E (46) = Query Processor

$002F (47) = Version Mismatch

$0030 (48) = Capability Not Supported

$0031 (49) = System Configuration Error

$0032 (50) = Warning

$0033 (51) = Miscellaneous

$0034 (52) = Compatibility Error

$003E (62) = Driver Specific Error

$003F (63) = Internal Symbol

$2101 (8449) = Cannot open a system file.

$2102 (8450) = I/O error on a system file.

$2103 (8451) = Data structure corruption.

$2104 (8452) = Cannot find Engine configuration file.

$2105 (8453) = Cannot write to Engine configuration file.

$2106 (8454) = Cannot initialize with different configuration file.

$2107 (8455) = System has been illegally re-entered.

$2108 (8456) = Cannot locate IDAPI32 .DLL.

$2109 (8457) = Cannot load IDAPI32 .DLL.

$210A (8458) = Cannot load an IDAPI service library.

$210B (8459) = Cannot create or open temporary file.

$2201 (8705) = At beginning of table.

$2202 (8706) = At end of table.

$2203 (8707) = Record moved because key value changed.

$2204 (8708) = Record/Key deleted.

$2205 (8709) = No current record.

$2206 (8710) = Could not find record.

$2207 (8711) = End of BLOB.

$2208 (8712) = Could not find object.

$2209 (8713) = Could not find family member.

$220A (8714) = BLOB file is missing.

$220B (8715) = Could not find language driver.

$2301 (8961) = Corrupt table/index header.

$2302 (8962) = Corrupt file - other than header.

$2303 (8963) = Corrupt Memo/BLOB file.

$2305 (8965) = Corrupt index.

$2306 (8966) = Corrupt lock file.

$2307 (8967) = Corrupt family file.

$2308 (8968) = Corrupt or missing .VAL file.

$2309 (8969) = Foreign index file format.

$2401 (9217) = Read failure.

$2402 (9218) = Write failure.

$2403 (9219) = Cannot access directory.

$2404 (9220) = File Delete operation failed.

$2405 (9221) = Cannot access file.

$2406 (9222) = Access to table disabled because of previous error.

$2501 (9473) = Insufficient memory for this operation.

$2502 (9474) = Not enough file handles.

$2503 (9475) = Insufficient disk space.

$2504 (9476) = Temporary table resource limit.

$2505 (9477) = Record size is too big for table.

$2506 (9478) = Too many open cursors.

$2507 (9479) = Table is full.

$2508 (9480) = Too many sessions from this workstation.

$2509 (9481) = Serial number limit (Paradox).

$250A (9482) = Some internal limit (see context).

$250B (9483) = Too many open tables.

$250C (9484) = Too many cursors per table.

$250D (9485) = Too many record locks on table.

$250E (9486) = Too many clients.

$250F (9487) = Too many indexes on table.

$2510 (9488) = Too many sessions.

$2511 (9489) = Too many open databases.

$2512 (9490) = Too many passwords.

$2513 (9491) = Too many active drivers.

$2514 (9492) = Too many fields in Table Create.

$2515 (9493) = Too many table locks.

$2516 (9494) = Too many open BLOBs.

$2517 (9495) = Lock file has grown too large.

$2518 (9496) = Too many open queries.

$251A (9498) = Too many BLOBs.

$251B (9499) = File name is too long for a Paradox version 5.0 table.

$251C (9500) = Row fetch limit exceeded.

$251D (9501) = Long name not allowed for this tablelevel.

$2601 (9729) = Key violation.

$2602 (9730) = Minimum validity check failed.

$2603 (9731) = Maximum validity check failed.

$2604 (9732) = Field value required.

$2605 (9733) = Master record missing.

$2606 (9734) = Master has detail records. Cannot delete or modify.

$2607 (9735) = Master table level is incorrect.

$2608 (9736) = Field value out of lookup table range.

$2609 (9737) = Lookup Table Open operation failed.

$260A (9738) = Detail Table Open operation failed.

$260B (9739) = Master Table Open operation failed.

$260C (9740) = Field is blank.

$260D (9741) = Link to master table already defined.

$260E (9742) = Master table is open.

$260F (9743) = Detail table(s) exist.

$2610 (9744) = Master has detail records. Cannot empty it.

$2611 (9745) = Self referencing referential integrity must be entered one at a time with no other changes to the table

$2612 (9746) = Detail table is open.

$2613 (9747) = Cannot make this master a detail of another table if its details are not empty.

$2614 (9748) = Referential integrity fields must be indexed.

$2615 (9749) = A table linked by referential integrity requires password to open.

$2616 (9750) = Field(s) linked to more than one master.

$2617 (9751) = Expression validity check failed.

$2701 (9985) = Number is out of range.

$2702 (9986) = Invalid parameter.

$2703 (9987) = Invalid file name.

$2704 (9988) = File does not exist.

$2705 (9989) = Invalid option.

$2706 (9990) = Invalid handle to the function.

$2707 (9991) = Unknown table type.

$2708 (9992) = Cannot open file.

$2709 (9993) = Cannot redefine primary key.

$270A (9994) = Cannot change this RINTDesc.

$270B (9995) = Foreign and primary key do not match.

$270C (9996) = Invalid modify request.

$270D (9997) = Index does not exist.

$270E (9998) = Invalid offset into the BLOB.

$270F (9999) = Invalid descriptor number.

$2710 (10000) = Invalid field type.

$2711 (10001) = Invalid field descriptor.

$2712 (10002) = Invalid field transformation.

$2713 (10003) = Invalid record structure.

$2714 (10004) = Invalid descriptor.

$2715 (10005) = Invalid array of index descriptors.

$2716 (10006) = Invalid array of validity check descriptors.

$2717 (10007) = Invalid array of referential integrity descriptors.

$2718 (10008) = Invalid ordering of tables during restructure.

$2719 (10009) = Name not unique in this context.

$271A (10010) = Index name required.

$271B (10011) = Invalid session handle.

$271C (10012) = invalid restructure operation.

$271D (10013) = Driver not known to system.

$271E (10014) = Unknown database.

$271F (10015) = Invalid password given.

$2720 (10016) = No callback function.

$2721 (10017) = Invalid callback buffer length.

$2722 (10018) = Invalid directory.

$2723 (10019) = Translate Error. Value out of bounds.

$2724 (10020) = Cannot set cursor of one table to another.

$2725 (10021) = Bookmarks do not match table.

$2726 (10022) = Invalid index/tag name.

$2727 (10023) = Invalid index descriptor.

$2728 (10024) = Table does not exist.

$2729 (10025) = Table has too many users.

$272A (10026) = Cannot evaluate Key or Key does not pass filter condition.

$272B (10027) = Index already exists.

$272C (10028) = Index is open.

$272D (10029) = Invalid BLOB length.

$272E (10030) = Invalid BLOB handle in record buffer.

$272F (10031) = Table is open.

$2730 (10032) = Need to do (hard) restructure.

$2731 (10033) = Invalid mode.

$2732 (10034) = Cannot close index.

$2733 (10035) = Index is being used to order table.

$2734 (10036) = Unknown user name or password.

$2735 (10037) = Multi-level cascade is not supported.

$2736 (10038) = Invalid field name.

$2737 (10039) = Invalid table name.

$2738 (10040) = Invalid linked cursor expression.

$2739 (10041) = Name is reserved.

$273A (10042) = Invalid file extension.

$273B (10043) = Invalid language Driver.

$273C (10044) = Alias is not currently opened.

$273D (10045) = Incompatible record structures.

$273E (10046) = Name is reserved by DOS.

$273F (10047) = Destination must be indexed.

$2740 (10048) = Invalid index type

$2741 (10049) = Language Drivers of Table and Index do not match

$2742 (10050) = Filter handle is invalid

$2743 (10051) = Invalid Filter

$2744 (10052) = Invalid table create request

$2745 (10053) = Invalid table delete request

$2746 (10054) = Invalid index create request

$2747 (10055) = Invalid index delete request

$2748 (10056) = Invalid table specified

$274A (10058) = Invalid Time.

$274B (10059) = Invalid Date.

$274C (10060) = Invalid Datetime

$274D (10061) = Tables in different directories

$274E (10062) = Mismatch in the number of arguments

$274F (10063) = Function not found in service library.

$2750 (10064) = Must use baseorder for this operation.

$2751 (10065) = Invalid procedure name

$2752 (10066) = The field map is invalid.

$2801 (10241) = Record locked by another user.

$2802 (10242) = Unlock failed.

$2803 (10243) = Table is busy.

$2804 (10244) = Directory is busy.

$2805 (10245) = File is locked.

$2806 (10246) = Directory is locked.

$2807 (10247) = Record already locked by this session.

$2808 (10248) = Object not locked.

$2809 (10249) = Lock time out.

$280A (10250) = Key group is locked.

$280B (10251) = Table lock was lost.

$280C (10252) = Exclusive access was lost.

$280D (10253) = Table cannot be opened for exclusive use.

$280E (10254) = Conflicting record lock in this session.

$280F (10255) = A deadlock was detected.

$2810 (10256) = A user transaction is already in progress.

$2811 (10257) = No user transaction is currently in progress.

$2812 (10258) = Record lock failed.

$2813 (10259) = Couldn't perform the edit because another user changed the record.

$2814 (10260) = Couldn't perform the edit because another user deleted or moved the record.

$2901 (10497) = Insufficient field rights for operation.

$2902 (10498) = Insufficient table rights for operation. Password required.

$2903 (10499) = Insufficient family rights for operation.

$2904 (10500) = This directory is read only.

$2905 (10501) = Database is read only.

$2906 (10502) = Trying to modify read-only field.

$2907 (10503) = Encrypted dBASE tables not supported.

$2908 (10504) = Insufficient SQL rights for operation.

$2A01 (10753) = Field is not a BLOB.

$2A02 (10754) = BLOB already opened.

$2A03 (10755) = BLOB not opened.

$2A04 (10756) = Operation not applicable.

$2A05 (10757) = Table is not indexed.

$2A06 (10758) = Engine not initialized.

$2A07 (10759) = Attempt to re-initialize Engine.

$2A08 (10760) = Attempt to mix objects from different sessions.

$2A09 (10761) = Paradox driver not active.

$2A0A (10762) = Driver not loaded.

$2A0B (10763) = Table is read only.

$2A0C (10764) = No associated index.

$2A0D (10765) = Table(s) open. Cannot perform this operation.

$2A0E (10766) = Table does not support this operation.

$2A0F (10767) = Index is read only.

$2A10 (10768) = Table does not support this operation because it is not uniquely indexed.

$2A11 (10769) = Operation must be performed on the current session.

$2A12 (10770) = Invalid use of keyword.

$2A13 (10771) = Connection is in use by another statement.

$2A14 (10772) = Passthrough SQL connection must be shared

$2B01 (11009) = Invalid function number.

$2B02 (11010) = File or directory does not exist.

$2B03 (11011) = Path not found.

$2B04 (11012) = Too many open files. You may need to increase MAXFILEHANDLE limit in IDAPI configuration.

$2B05 (11013) = Permission denied.

$2B06 (11014) = Bad file number.

$2B07 (11015) = Memory blocks destroyed.

$2B08 (11016) = Not enough memory.

$2B09 (11017) = Invalid memory block address.

$2B0A (11018) = Invalid environment.

$2B0B (11019) = Invalid format.

$2B0C (11020) = Invalid access code.

$2B0D (11021) = Invalid data.

$2B0F (11023) = Device does not exist.

$2B10 (11024) = Attempt to remove current directory.

$2B11 (11025) = Not same device.

$2B12 (11026) = No more files.

$2B13 (11027) = Invalid argument.

$2B14 (11028) = Argument list is too long.

$2B15 (11029) = Execution format error.

$2B16 (11030) = Cross-device link.

$2B21 (11041) = Math argument.

$2B22 (11042) = Result is too large.

$2B23 (11043) = File already exists.

$2B27 (11047) = Unknown internal operating system error.

$2B32 (11058) = Share violation.

$2B33 (11059) = Lock violation.

$2B34 (11060) = Critical DOS Error.

$2B35 (11061) = Drive not ready.

$2B64 (11108) = Not exact read/write.

$2B65 (11109) = Operating system network error.

$2B66 (11110) = Error from NOVELL file server.

$2B67 (11111) = NOVELL server out of memory.

$2B68 (11112) = Record already locked by this workstation.

$2B69 (11113) = Record not locked.

$2C01 (11265) = Network initialization failed.

$2C02 (11266) = Network user limit exceeded.

$2C03 (11267) = Wrong .NET file version.

$2C04 (11268) = Cannot lock network file.

$2C05 (11269) = Directory is not private.

$2C06 (11270) = Directory is controlled by other .NET file.

$2C07 (11271) = Unknown network error.

$2C08 (11272) = Not initialized for accessing network files.

$2C09 (11273) = SHARE not loaded. It is required to share local files.

$2C0A (11274) = Not on a network. Not logged in or wrong network driver.

$2C0B (11275) = Lost communication with SQL server.

$2C0D (11277) = Cannot locate or connect to SQL server.

$2C0E (11278) = Cannot locate or connect to network server.

$2D01 (11521) = Optional parameter is required.

$2D02 (11522) = Invalid optional parameter.

$2E01 (11777) = obsolete

$2E02 (11778) = obsolete

$2E03 (11779) = Ambiguous use of ! (inclusion operator).

$2E04 (11780) = obsolete

$2E05 (11781) = obsolete

$2E06 (11782) = A SET operation cannot be included in its own grouping.

$2E07 (11783) = Only numeric and date/time fields can be averaged.

$2E08 (11784) = Invalid expression.

$2E09 (11785) = Invalid OR expression.

$2E0A (11786) = obsolete

$2E0B (11787) = bitmap

$2E0C (11788) = CALC expression cannot be used in INSERT, DELETE, CHANGETO and SET rows.

$2E0D (11789) = Type error in CALC expression.

$2E0E (11790) = CHANGETO can be used in only one query form at a time.

$2E0F (11791) = Cannot modify CHANGED table.

$2E10 (11792) = A field can contain only one CHANGETO expression.

$2E11 (11793) = A field cannot contain more than one expression to be inserted.

$2E12 (11794) = obsolete

$2E13 (11795) = CHANGETO must be followed by the new value for the field.

$2E14 (11796) = Checkmark or CALC expressions cannot be used in FIND queries.

$2E15 (11797) = Cannot perform operation on CHANGED table together with a CHANGETO query.

$2E16 (11798) = chunk

$2E17 (11799) = More than 255 fields in ANSWER table.

$2E18 (11800) = AS must be followed by the name for the field in the ANSWER table.

$2E19 (11801) = DELETE can be used in only one query form at a time.

$2E1A (11802) = Cannot perform operation on DELETED table together with a DELETE query.

$2E1B (11803) = Cannot delete from the DELETED table.

$2E1C (11804) = Example element is used in two fields with incompatible types or with a BLOB.

$2E1D (11805) = Cannot use example elements in an OR expression.

$2E1E (11806) = Expression in this field has the wrong type.

$2E1F (11807) = Extra comma found.

$2E20 (11808) = Extra OR found.

$2E21 (11809) = One or more query rows do not contribute to the ANSWER.

$2E22 (11810) = FIND can be used in only one query form at a time.

$2E23 (11811) = FIND cannot be used with the ANSWER table.

$2E24 (11812) = A row with GROUPBY must contain SET operations.

$2E25 (11813) = GROUPBY can be used only in SET rows.

$2E26 (11814) = Use only INSERT, DELETE, SET or FIND in leftmost column.

$2E27 (11815) = Use only one INSERT, DELETE, SET or FIND per line.

$2E28 (11816) = Syntax error in expression.

$2E29 (11817) = INSERT can be used in only one query form at a time.

$2E2A (11818) = Cannot perform operation on INSERTED table together with an INSERT query.

$2E2B (11819) = INSERT, DELETE, CHANGETO and SET rows may not be checked.

$2E2C (11820) = Field must contain an expression to insert (or be blank).

$2E2D (11821) = Cannot insert into the INSERTED table.

$2E2E (11822) = Variable is an array and cannot be accessed.

$2E2F (11823) = Label

$2E30 (11824) = Rows of example elements in CALC expression must be linked.

$2E31 (11825) = Variable name is too long.

$2E32 (11826) = Query may take a long time to process.

$2E33 (11827) = Reserved word or one that can't be used as a variable name.

$2E34 (11828) = Missing comma.

$2E35 (11829) = Missing ).

$2E36 (11830) = Missing right quote.

$2E37 (11831) = Cannot specify duplicate column names.

$2E38 (11832) = Query has no checked fields.

$2E39 (11833) = Example element has no defining occurrence.

$2E3A (11834) = No grouping is defined for SET operation.

$2E3B (11835) = Query makes no sense.

$2E3C (11836) = Cannot use patterns in this context.

$2E3D (11837) = Date does not exist.

$2E3E (11838) = Variable has not been assigned a value.

$2E3F (11839) = Invalid use of example element in summary expression.

$2E40 (11840) = Incomplete query statement. Query only contains a SET definition.

$2E41 (11841) = Example element with ! makes no sense in expression.

$2E42 (11842) = Example element cannot be used more than twice with a ! query.

$2E43 (11843) = Row cannot contain expression.

$2E44 (11844) = obsolete

$2E45 (11845) = obsolete

$2E46 (11846) = No permission to insert or delete records.

$2E47 (11847) = No permission to modify field.

$2E48 (11848) = Field not found in table.

$2E49 (11849) = Expecting a column separator in table header.

$2E4A (11850) = Expecting a column separator in table.

$2E4B (11851) = Expecting column name in table.

$2E4C (11852) = Expecting table name.

$2E4D (11853) = Expecting consistent number of columns in all rows of table.

$2E4E (11854) = Cannot open table.

$2E4F (11855) = Field appears more than once in table.

$2E50 (11856) = This DELETE, CHANGE or INSERT query has no ANSWER.

$2E51 (11857) = Query is not prepared. Properties unknown.

$2E52 (11858) = DELETE rows cannot contain quantifier expression.

$2E53 (11859) = Invalid expression in INSERT row.

$2E54 (11860) = Invalid expression in INSERT row.

$2E55 (11861) = Invalid expression in SET definition.

$2E56 (11862) = row use

$2E57 (11863) = SET keyword expected.

$2E58 (11864) = Ambiguous use of example element.

$2E59 (11865) = obsolete

$2E5A (11866) = obsolete

$2E5B (11867) = Only numeric fields can be summed.

$2E5C (11868) = Table is write protected.

$2E5D (11869) = Token not found.

$2E5E (11870) = Cannot use example element with ! more than once in a single row.

$2E5F (11871) = Type mismatch in expression.

$2E60 (11872) = Query appears to ask two unrelated questions.

$2E61 (11873) = Unused SET row.

$2E62 (11874) = INSERT, DELETE, FIND, and SET can be used only in the leftmost column.

$2E63 (11875) = CHANGETO cannot be used with INSERT, DELETE, SET or FIND.

$2E64 (11876) = Expression must be followed by an example element defined in a SET.

$2E65 (11877) = Lock failure.

$2E66 (11878) = Expression is too long.

$2E67 (11879) = Refresh exception during query.

$2E68 (11880) = Query canceled.

$2E69 (11881) = Unexpected Database Engine error.

$2E6A (11882) = Not enough memory to finish operation.

$2E6B (11883) = Unexpected exception.

$2E6C (11884) = Feature not implemented yet in query.

$2E6D (11885) = Query format is not supported.

$2E6E (11886) = Query string is empty.

$2E6F (11887) = Attempted to prepare an empty query.

$2E70 (11888) = Buffer too small to contain query string.

$2E71 (11889) = Query was not previously parsed or prepared.

$2E72 (11890) = Function called with bad query handle.

$2E73 (11891) = QBE syntax error.

$2E74 (11892) = Query extended syntax field count error.

$2E75 (11893) = Field name in sort or field clause not found.

$2E76 (11894) = Table name in sort or field clause not found.

$2E77 (11895) = Operation is not supported on BLOB fields.

$2E78 (11896) = General BLOB error.

$2E79 (11897) = Query must be restarted.

$2E7A (11898) = Unknown answer table type.

$2E96 (11926) = Blob cannot be used as grouping field.

$2E97 (11927) = Query properties have not been fetched.

$2E98 (11928) = Answer table is of unsuitable type.

$2E99 (11929) = Answer table is not yet supported under server alias.

$2E9A (11930) = Non-null blob field required. Can't insert records

$2E9B (11931) = Unique index required to perform changeto

$2E9C (11932) = Unique index required to delete records

$2E9D (11933) = Update of table on the server failed.

$2E9E (11934) = Can't process this query remotely.

$2E9F (11935) = Unexpected end of command.

$2EA0 (11936) = Parameter not set in query string.

$2EA1 (11937) = Query string is too long.

$2EAA (11946) = No such table or correlation name.

$2EAB (11947) = Expression has ambiguous data type.

$2EAC (11948) = Field in order by must be in result set.

$2EAD (11949) = General parsing error.

$2EAE (11950) = Record or field constraint failed.

$2EAF (11951) = When GROUP BY exists, every simple field in projectors must be in GROUP BY.

$2EB0 (11952) = User defined function is not defined.

$2EB1 (11953) = Unknown error from User defined function.

$2EB2 (11954) = Single row subquery produced more than one row.

$2EB3 (11955) = Expressions in group by are not supported.

$2EB4 (11956) = Queries on text or ascii tables is not supported.

$2EB5 (11957) = ANSI join keywords USING and NATURAL are not supported in this release.

$2EB6 (11958) = SELECT DISTINCT may not be used with UNION unless UNION ALL is used.

$2EB7 (11959) = GROUP BY is required when both aggregate and non-aggregate fields are used in result set.

$2EB8 (11960) = INSERT and UPDATE operations are not supported on autoincrement field type.

$2EB9 (11961) = UPDATE on Primary Key of a Master Table may modify more than one record.

$2EBA (11962) = Queries on MS ACCESS tables are not supported by local query engines.

$2EBB (11963) = Preparation of field-level constraint failed.

$2EBC (11964) = Preparation of field default failed.

$2EBD (11965) = Preparation of record-level constraint failed.

$2EC4 (11972) = Constraint Failed. Expression:

$2F01 (12033) = Interface mismatch. Engine version different.

$2F02 (12034) = Index is out of date.

$2F03 (12035) = Older version (see context).

$2F04 (12036) = .VAL file is out of date.

$2F05 (12037) = BLOB file version is too old.

$2F06 (12038) = Query and Engine DLLs are mismatched.

$2F07 (12039) = Server is incompatible version.

$2F08 (12040) = Higher table level required

$3001 (12289) = Capability not supported.

$3002 (12290) = Not implemented yet.

$3003 (12291) = SQL replicas not supported.

$3004 (12292) = Non-blob column in table required to perform operation.

$3005 (12293) = Multiple connections not supported.

$3006 (12294) = Full dBASE expressions not supported.

$3101 (12545) = Invalid database alias specification.

$3102 (12546) = Unknown database type.

$3103 (12547) = Corrupt system configuration file.

$3104 (12548) = Network type unknown.

$3105 (12549) = Not on the network.

$3106 (12550) = Invalid configuration parameter.

$3201 (12801) = Object implicitly dropped.

$3202 (12802) = Object may be truncated.

$3203 (12803) = Object implicitly modified.

$3204 (12804) = Should field constraints be checked?

$3205 (12805) = Validity check field modified.

$3206 (12806) = Table level changed.

$3207 (12807) = Copy linked tables?

$3209 (12809) = Object implicitly truncated.

$320A (12810) = Validity check will not be enforced.

$320B (12811) = Multiple records found, but only one was expected.

$320C (12812) = Field will be trimmed, cannot put master records into PROBLEM table.

$3301 (13057) = File already exists.

$3302 (13058) = BLOB has been modified.

$3303 (13059) = General SQL error.

$3304 (13060) = Table already exists.

$3305 (13061) = Paradox 1.0 tables are not supported.

$3306 (13062) = Update aborted.

$3401 (13313) = Different sort order.

$3402 (13314) = Directory in use by earlier version of Paradox.

$3403 (13315) = Needs Paradox 3.5-compatible language driver.

$3501 (13569) = Data Dictionary is corrupt

$3502 (13570) = Data Dictionary Info Blob corrupted

$3503 (13571) = Data Dictionary Schema is corrupt

$3504 (13572) = Attribute Type exists

$3505 (13573) = Invalid Object Type

$3506 (13574) = Invalid Relation Type

$3507 (13575) = View already exists

$3508 (13576) = No such View exists

$3509 (13577) = Invalid Record Constraint

$350A (13578) = Object is in a Logical DB

$350B (13579) = Dictionary already exists

$350C (13580) = Dictionary does not exist

$350D (13581) = Dictionary database does not exist

$350E (13582) = Dictionary info is out of date - needs Refresh

$3510 (13584) = Invalid Dictionary Name

$3511 (13585) = Dependent Objects exist

$3512 (13586) = Too many Relationships for this Object Type

$3513 (13587) = Relationships to the Object exist

$3514 (13588) = Dictionary Exchange File is corrupt

$3515 (13589) = Dictionary Exchange File Version mismatch

$3516 (13590) = Dictionary Object Type Mismatch

$3517 (13591) = Object exists in Target Dictionary

$3518 (13592) = Cannot access Data Dictionary

$3519 (13593) = Cannot create Data Dictionary

$351A (13594) = Cannot open Database

$3E01 (15873) = Wrong driver name.

$3E02 (15874) = Wrong system version.

$3E03 (15875) = Wrong driver version.

$3E04 (15876) = Wrong driver type.

$3E05 (15877) = Cannot load driver.

$3E06 (15878) = Cannot load language driver.

$3E07 (15879) = Vendor initialization failed.

$3E08 (15880) = Your application is not enabled for use with this driver.

$3F01 (16129) = Query By Example

$3F02 (16130) = SQL Generator

$3F03 (16131) = IDAPI

$3F04 (16132) = Lock Manager

$3F05 (16133) = SQL Driver

$3F06 (16134) = IDAPI Services

$3F07 (16135) = dBASE Driver

$3F08 (16136) = Dictionary Manager

$3F0B (16139) = Token

$3F0D (16141) = Table

$3F0E (16142) = Field

$3F0F (16143) = Image

$3F10 (16144) = User

$3F11 (16145) = File

$3F12 (16146) = Index

$3F13 (16147) = Directory

$3F14 (16148) = Key

$3F15 (16149) = Alias

$3F16 (16150) = Drive

$3F17 (16151) = Server error

$3F18 (16152) = Server message

$3F19 (16153) = Line Number

$3F1A (16154) = Capability

$3F1B (16155) = Dictionary

$3F1D (16157) = Object

$3F1E (16158) = Limit

$3F1F (16159) = Expression

$3F70 (16240) = WORK

$3F71 (16241) = PRIV

$3F72 (16242) = Records copied

$3F73 (16243) = Records appended

$3F74 (16244) = LineNo

$3F75 (16245) = Line

$3F76 (16246) = Reason