دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

این تابع برای حذف کلیه یک فولدر با کلیه فایل ها داخل آن:
ساعت ۳:٠۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٥  کلمات کلیدی: فایل ها
این تابع برای حذف کلیه یک فولدر با کلیه فایل ها داخل آن:
     procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
     var
      DirInfo: TSearchRec;
      r : Integer;
     begin
      r := FindFirst('C:\Download\Test\*.*', FaAnyfile, DirInfo);
      while r = 0 do begin
       if ((DirInfo.Attr and FaDirectory <> FaDirectory) and
         (DirInfo.Attr and FaVolumeId <> FaVolumeID)) then
        if DeleteFile(pChar('C:\Download\test\' + DirInfo.Name))
          = false then
         {Si no puede borrar el fichero} 
         ShowMessage('Unable to delete : C:\Download\test\' +
               DirInfo.Name);
       r := FindNext(DirInfo);
      end;
      SysUtils.FindClose(DirInfo);
      if RemoveDirectory('C:\Download\Test') = false then
       {Si no puedes borrar el directorio}
       ShowMessage('Unable to delete dirctory : C:\Download\test');
     end;