دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

به وسیله این کد می توانید بفهمید که یک پوشه خالی است یا خیر
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: فایل ها
به وسیله این کد می توانید بفهمید که یک پوشه خالی است یا خیر
function IsDirEmpty (const ADirPath :string) :boolean;
var F :TSearchRec;
begin
 result := (FindFirst(ADirPath+'\*.*',faAnyFile,F) = 0) and
      (FindNext(F) = 0) and
      (FindNext(F) <> 0);
 FindClose(F);
end;