دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

از این تابع برای گرفتن سایز یک فایل استفاده می شود
ساعت ۳:٢۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٥  کلمات کلیدی: فایل ها

از این تابع برای گرفتن سایز یک فایل استفاده می شود

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 function cuantosbytes(archivo: string): string;
 var
  FHandle: integer;
 begin
  FHandle := FileOpen(archivo, 0);
  try
   Result := floattostr(getfilesize(FHandle,nil));
  finally
   FileClose(FHandle);
  end;
 end;
begin
 Caption:=cuantosbytes('c:\windows\notepad.exe');
end;