دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

بدست آوردن UserName
ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: توابع ای پی آی ، کدهای کاربردی ویندوز

از این تابع برای بدست آوردن UserNameکسی که Login کرده است استفاده می شود.

function GetUserName : String;
var
   pcUser   : PChar;
   dwUSize : DWORD;
begin
   dwUSize := 21;
   GetMem( pcUser, dwUSize );
   try
      if Windows.GetUserName( pcUser, dwUSize ) then
         Result := pcUser
   finally
      FreeMem( pcUser );
   end;
end;