دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

سایز فایل
ساعت ٢:۱۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ فروردین ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: فایل ها

از این تابع برای به دست آوردن سایز فایل مورد نظر خود استفاده کنید:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  function cuantosbytes(archivo: string): string;
  var
    FHandle: integer;
  begin
    FHandle := FileOpen(archivo, 0);
    try
      Result := floattostr(getfilesize(FHandle,nil));
    finally
      FileClose(FHandle);
    end;
  end;
begin
  Caption:=cuantosbytes('c:\windows\notepad.exe');
end;