دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

تغییر تاریخ سیستم
ساعت ۱:۳٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٤ فروردین ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: توابع ای پی آی ، کدهای کاربردی ویندوز

از این تابع برای تغییر تاریخ سیستم استفاده کنید


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 
  procedure FechaDelSistema(Fecha: TDateTime);
  var
    FecSys: TSystemTime;
    nA, nM, nD: Word;
  begin
    DecodeDate(Fecha, nA,nM,nD);
    GetLocalTime(FecSys);
    FecSys.wYear  := nA;
    FecSys.wMonth := nM;
    FecSys.wDay   := nD;
    SetLocalTime(FecSys);
  end;
begin
  FechaDelSistema( StrToDate('23/08/2002') );
end;