دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

چک کردن ایمیل
ساعت ٤:۳٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: تکنیک ها ، توابع مفید ، اینترنت

از این تابع برای چک کردن اینکه ایمیل وارد شده صحیح است استفاده می شود(البته از نظر قواعد ساختاری)

 

 

 

 

);function IsEMail(EMail: string): Boolean;var s: string;ETpos: Integer;begin ETpos := pos('@', EMail);if ETpos > 1 then begin s := copy(EMail, ETpos + 1, Length(EMail));if (pos('.', s) > 1) and (pos('.', s) < length(s)) then Result := trueelse Result := false;end else Result := false;end;  Ejemplo de llamadaCall exampleif IsEMail('pepe@yahoo.com') then ShowMessage('eMail Ok');;