دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

تغییر رزولیشن ویندوز
ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: گرافیک ، توابع ای پی آی ، کدهای کاربردی ویندوز

برای تغییر رزولیشن( ابعاد صفحه نمایش)

function NuevaRes(XRes, YRes: DWord):integer;
var
  lpDevMode : TDeviceMode;
begin
    EnumDisplaySettings(nil, 0, lpDevMode);
    lpDevMode.dmFields:=DM_PELSWIDTH or DM_PELSHEIGHT;
    lpDevMode.dmPelsWidth:=XRes;
    lpDevMode.dmPelsHeight:=YRes;
    NuevaRes:=ChangeDisplaySettings(lpDevMode, 0);
end;

به عنوان نمونه

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  NuevaRes(800,600);
end;