دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

تغییر فونت هینت
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: تکنیک ها

از این روش برای تغییر فونت هینت استفاده کنید

 

.

.

implementation

{$R *.DFM}


type
  THintConFont = Class (THintWindow)
    constructor Create (AOwner: TComponent); override;
    end;

constructor THintConFont.Create (AOwner: TComponent);
begin
  inherited
    Create (Aowner);
  Canvas.Font.Name := 'Times New Roman';
  Canvas.Font.Size := 20;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  Application.ShowHint := False;
  HintWindowClass := THintConFont;
  Application.ShowHint := True;
end;