دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

یک کامبو باکس با رنگ های متفاوت در گزینه ها
ساعت ۱:۳٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: تکنیک ها ، کامپوننت

برای داشتن یک کامبو باکس با گزینه های که رنگ های گزینه ها با هم فرق می کند می توان از این روش استفاده کرد

 
procedure TForm1.ComboBox1DrawItem(Control: TWinControl; Index: Integer;
  Rect: TRect; State: TOwnerDrawState);
begin
  with (Control as TComboBox) do
  begin
    {The Odd Items in Red, the others in black}
    {Los Items pares de color rojo}
    {Los impares en negro}
    if Odd(Index) then Canvas.Font.Color:=clRed
                  else Canvas.Font.Color:=clBlack;
    Canvas.FillRect(Rect);
    Canvas.TextOut(Rect.Left,Rect.Top,Items[Index]);
  end;
end;