دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

یک استرینگ گرید با خانه های چند خطی
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: گرافیک ، تکنیک ها

با استفاده از این تابع می توانید یک استرینگ گرید با خانه های که می توانید در هر کدام از این خانه ها چند خط را نوشت به این صورت که نوشته ها در داخل خانه ها در صورت جا نشدن در خانه شکسته می شوند و به خط بعد می رود

procedure TForm1.StringGrid1DrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;
  Rect: TRect; State: TGridDrawState);
var
 s : string;
 h : integer;
begin
 StringGrid1.Canvas.fillrect(rect);
 s := StringGrid1.cells[acol,arow];
 h := DrawText(StringGrid1.canvas.handle,PChar(s),length(s),Rect,dt_noprefix or dt_wordbreak or dt_left);
 if h > StringGrid1.rowheights[arow] then
 begin
     StringGrid1.rowheights[arow]:= h;
 end;
end;