دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

چک کردن اتصال به اینترنت
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: اینترنت

با استفاده از این تابع می توانید چک کنید که آیا به اینترنت متصل هستید یا خیر

const
INTERNET_CONNECTION_MODEM      = 1;
INTERNET_CONNECTION_LAN      = 2;
INTERNET_CONNECTION_PROXY      = 4;
INTERNET_CONNECTION_MODEM_BUSY      = 8;

 

function InternetGetConnectedState(lpdwFlags: LPDWORD;
dwReserved: DWORD): BOOL; stdcall; external 'WININET.DLL';

function IsConnectedToInternet: Boolean;
var
dwConnectionTypes: Integer;
begin
try
  dwConnectionTypes := INTERNET_CONNECTION_MODEM +
INTERNET_CONNECTION_LAN +
INTERNET_CONNECTION_PROXY;
  if InternetGetConnectedState(@dwConnectionTypes, 0) then
    Result := true
  else
    Result := false;
except
  Result := false;
end;
end;

 

به عنوان مثال


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
If IsConnectedToInternet Then
 ShowMessage('Ok...You Connected To Internet') // do something, we are connected
Else
 ShowMessage('No...You Not Connected To Internet')  // No active connection
end;