دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

نمایش هینت محتوای هر خانه از استرینگ گرید
ساعت ۳:٢٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: کامپوننت ، گرافیک

از این تابع برای نمایش هینت محتوای هر خانه از استرینگ گرید خود استفاده کنید

procedure TForm1.ShowCellHint(X,Y:Integer);
const  LastRow:integer=0;LastCol : Integer=0;
var
  ACol, ARow : Integer;
begin
  //ShowHint auf True setzen
  If StringGrid.ShowHint = False Then
     StringGrid.ShowHint := True;
  //Col und Row Position lesen
  StringGrid.MouseToCell(X, Y, ACol, ARow);
  //wenn im gültigen Bereich zeige Zelleninhalt als Hint
  If (ACol <> -1) And (ARow <> -1) Then
      StringGrid.Hint:=StringGrid.Cells[ACol,ARow];
  If (ACol<>LastCol) or (ARow<>LastRow) Then
  begin
    Application.CancelHint;
    LastCol:=ACol;
    LastRow:=ARow;
  end;
end;

//Example, in MouseMove Event
procedure TForm1.StringGridMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
  Y: Integer);
begin
  ShowCellHint(X,Y);
end;