دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

سخنان کوتاه از بزرگان
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ شهریور ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: سخنانی کوتاه و آموزنده از بزرگان

چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن. (کانت)

به همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن. (شکسپیر)

همه چیز از چیزهای خرد و ناچیز آغاز می شود.

به مد پرستان بگویید آخرین مد کفن است.

وقتی از کار دست بکشید که کار شما انجام شده باشد، نه آنگاه که خسته شده اید.

صاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچ گاه با یاس و درماندگی روبرو نخواهد شد. (ناپلئون)

دو چیز را فراموش نکن : یاد خدا و یاد مرگ .
دو چیز را فراموش کن : بدی دیگران در حق تو و خوبی تو در حق دیگران .
چهار چیز را نگه دار : گرسنگیت را سر سفره دیگران ٬ زبانت را در جمع ٬ دلت را سر نماز و چشمت را در خانه دوست .(لقمان حکیم)

مردان مردد هرگز موفق نمیشوند( ناپلون بناپارت)

منبع: دوستان خوبم در سایت اندیشه نوین