دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

عکس گرفتن از استرینگ گرید
ساعت ۱:٤٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦  کلمات کلیدی: گرافیک

برای عکس گرفتن از استرینگ گرید و ذخیره آن در حافظه رم و خروجی به صورت عکس


Function  GetBitmapOfStringGird(const  WinControl_:TStringGrid) :TBitmap;
var bitmap:tbitmap;
begin
  Result:=tbitmap.create;
  bitmap:=tbitmap.create;
  bitmap.width:=WinControl_.clientwidth;
  bitmap.height:=WinControl_.clientheight;
  try
    with bitmap.Canvas do
      CopyRect (WinControl_.clientrect,WinControl_.canvas,WinControl_.clientrect);
    clipboard.assign(bitmap);
    Result.Assign(bitmap);
  finally
    bitmap.free;
  end;
end;