دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

دسترسی به کل فرم های برنامه خود از طریق کد نویسی
ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

دسترسی به کل فرم های برنامه خود از طریق کد نویسی


var
    i:Integer;
begin
    i := Screen.FormCount;
    MessageDlg(IntToStr(i) + ' formularios en pantalla/forms in screen', mtInformation, [mbOK], 0);
    for i := 0 to (Screen.FormCount - 1) do begin
     Screen.Forms[i].Caption := 'Form: ' + IntToStr(i);
    end;