دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

 
ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٦ اسفند ۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

نحوه استفاده از فايل استريم

procedure SaveFile(const FileName: TFileName;

const content: string);

var

Stream: TFileStream;

begin

Stream := TFileStream.Create(FileName, fmCreate);

try

Stream.Write(Pointer(content)^, Length(content));

except

Stream.Free;

raise;

end;

Stream.Free;

end;

 

Sample call:

 

SaveFile('test.txt', 'ABC'); // Stores "ABC" in the file "test.txt"