دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

کار برروی فيلد باينری و نحوه ذخيره عکس و لود کردن آن
ساعت ۱:٥۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:
برای ذخیره کردن در فیلد بانک اطلاعاتی 
Table1.Append;
Table1Imagen.LoadFromfile('c:\image۱.jpg');
Table1.Post;
نحوه لود کردن یک عکس از فیلد باینری بانک اطلاعاتی 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  Jpeg:TJpegImage;
  Corriente:TMemoryStream;
begin
 {We crate a TJPejImage and a TMemoryStream}
  Jpeg:=TJpegImage.create;
  Corriente:=TMemoryStream.create;
  {Save the binary field in the stream}
  Table1Imagen.SaveToStream(Corriente);
  {Rewind the stream}
  Corriente.Seek(0,soFromBeginning);
  {Load the stream into the TJpegImage}
  Jpeg.LoadFromStream(Corriente);
  {Assign the TJpegImage to the Image1 of the form}
  Image1.Picture.Assign(Jpeg);
  {Free the temporal things}
  Corriente.Free;
  Jpeg.Free;
end;