دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

غير فعال کردن دکمه بستن فرم برنامه
ساعت ۱:٥٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 hMenuHandle : HMENU;
 i:Integer;
begin
 hMenuHandle := GetSystemMenu(handle, FALSE);
 if (hMenuHandle <> 0) then begin
  DeleteMenu(hMenuHandle, SC_CLOSE, MF_BYCOMMAND);
  i := GetMenuItemCount(hMenuHandle)-1;
  if i > -1 then
   DeleteMenu(hMenuHandle,i,MF_BYPOSITION);
 end;
end;