دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

تنظيم محل قرار گیری متن در خانه های يک استرينگ گريد
ساعت ۱:٥۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:
procedure TForm1.StringGrid1DrawCell(Sender: TObject; Col, Row: Integer;
 Rect: TRect; State: TGridDrawState);

var
 Grid  : TStringGrid;
 Texto  : String;

const
 {Escoger una de las tres}
 {Choose one}
   ALINEACION =
//        DT_LEFT;
//        DT_RIGHT;
        DT_CENTER;

begin

 Grid := TStringGrid(Sender);

 if (Row < Grid.FixedRows) or (Col < Grid.FixedCols)
 then
  Grid.Canvas.Brush.Color := clBtnFace
 else
  Grid.Canvas.Brush.Color := clWhite;

 Grid.Canvas.FillRect(Rect);
 Texto := Grid.Cells[Col,Row];
 DrawText( Grid.Canvas.Handle,
      PChar(Texto),
      StrLen(PChar(Texto)),
      Rect,
      ALINEACION);

end;