دنیای برنامه نویسی دلفی - Delphi Programming

دنیای برنامه نویسی دلفی از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش ) - Delphi Programming

گرفتن نام تمام برنامه های نصب شده در ويندوز
ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ آذر ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 
const CLAVE =
 '\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall';
 
var
 reg  : TRegistry;
 Lista : TStringList;
 Lista2 : TStringList;
 i,n  : integer;
 
begin
 {Create temporal things}
 reg  := TRegistry.Create;
 Lista := TStringList.Create;
 Lista2 := TStringList.Create;

 {Load all the subkeys}
 with Reg do
 begin
  RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
  OpenKey(CLAVE,false);
  GetKeyNames(Lista);
 end;

 {Load all the Value Names}
 for i := 0 to Lista.Count -1 do begin 
  reg.OpenKey(CLAVE + '\' +Lista.Strings[i],false);
  reg.GetValueNames(Lista2);

  {We will show only if there is 'DisplayName'}
  n:=Lista2.IndexOf('DisplayName');
  if (n <> -1) and (Lista2.IndexOf('UninstallString')<>-1) then
 begin
 {DisplayName+UnInstallString}
   Memo1.Lines.Append ( reg.ReadString(Lista2.Strings[n])+'-'+
    reg.ReadString(Lista2.Strings[Lista2.IndexOf('UninstallString')]) );
  end;
 end;
 {Free temporals}
 Lista.Free;
 Lista2.Free;
 reg.CloseKey;
 reg.Destroy;
end;