سایز فایل

از این تابع برای به دست آوردن سایز فایل مورد نظر خود استفاده کنید:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  function cuantosbytes(archivo: string): string;
  var
    FHandle: integer;
  begin
    FHandle := FileOpen(archivo, 0);
    try
      Result := floattostr(getfilesize(FHandle,nil));
    finally
      FileClose(FHandle);
    end;
  end;
begin
  Caption:=cuantosbytes('c:\windows\notepad.exe');
end;

/ 3 نظر / 10 بازدید
زهره

من دانشجو ict هستم می خواستم برام نویسی یاد بگیرم میشه راهنماییم کنید برای شروع کدوم کتاب خوبه

ثمره

موفق و پيروز باشی. هميشه سرفراز و سال خوبی برات آرزو مندم.

ابراهيم

بهترین ورژن دلفی مربوط به ورژن ۵ است و بهترين کتاب برای آموزش دلفی کتاب : دلفی ۵ انتشارات نشر گستر است.