تغییر تاریخ سیستم

از این تابع برای تغییر تاریخ سیستم استفاده کنید


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 
  procedure FechaDelSistema(Fecha: TDateTime);
  var
    FecSys: TSystemTime;
    nA, nM, nD: Word;
  begin
    DecodeDate(Fecha, nA,nM,nD);
    GetLocalTime(FecSys);
    FecSys.wYear  := nA;
    FecSys.wMonth := nM;
    FecSys.wDay   := nD;
    SetLocalTime(FecSys);
  end;
begin
  FechaDelSistema( StrToDate('23/08/2002') );
end;

/ 0 نظر / 7 بازدید