درگ کردن فرم

با استفاده از این تابع شما می توانید فرم خود را با کلیک کردن بر روی خود فرم و کشیدن آن آنرا جابجا کنید

 

unit Dragmain; interface uses SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls; type TForm1 =class(TForm) Button1: TButton; procedure Button1Click(Sender: TObject); private procedure WMNCHitTest(var M: TWMNCHitTest);message wm_NCHitTest; end; var Form1: TForm1; implementation {$R *.DFM} procedure TForm1.WMNCHitTest(var M: TWMNCHitTest); begin inherited;{ call the inherited message handler } if M.Result = htClient then{ is the click in the client area? } M.Result := htCaption;{ if so, make Windows think it's } { on the caption bar. } end; procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin Close; end; end.

/ 0 نظر / 23 بازدید