سخنانی کوتاه و آموزنده از بزرگان ۴

لقمان حکیم
دو چیز را فراموش نکن : یاد خدا و یاد مرگ .
دو چیز را فراموش کن : بدی دیگران در حق تو و خوبی تو در حق دیگران .
چهار چیز را نگه دار : گرسنگیت را سر سفره دیگران ٬ زبانت را در جمع ٬ دلت را سر نماز و چشمت را در خانه دوست .

 

مرد بزرگ دیر وعده می دهد و زود عمل می کند ( کنفسیوس )

سفر زندگی زن درسه گام خلاصه می شود:
گام اول معصومیت،گام دوم تسلیم وگام سوم تقسیم.
آری تقسیم کردن پاره های خویش برای عزیزانش،زن،زمان حرکت عشق است اگر چشمی برای دیدن باشد،زن معنوی ترین وجود هستی است. زن برای تقسیم مهرش زیر سقف آسمان ذهنش نه مانع راشناخت نه حدیث منیت.(شریعتی)

ناتانائل :هرگز در انتظار خدا مباش .در انتظار خدا بودن یعنی اینکه در نیافته ای که تا کنون خدا را داشته ای .خدا را ازخوشبختی جدا مدان .تو خدا را داری واز آن بی خبری

از دو موهبت بزرگ زندگی ،زیبایی وراستی ،نخستین را در قلبی عاشق یافتم ودومین را در دست کارورز (جبران خلیل جبران )

زندگی زیباست ومرگ نیز آرام بخش، تنها گذر از این مراحل ، اندکی دشوار است.
(آیزاک آسیموک)

/ 0 نظر / 21 بازدید