فرم خاموش کردن کامپیوتر

فراخوانی فرم خاموش کردن کامپیوتر از طرق این تابع امکان پذیر است

uses ComObj;

{....}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  shell: Variant;
begin
  shell := CreateOleObject('Shell.Application');
  shell.ShutdownWindows;
end;

/ 1 نظر / 27 بازدید
ايمان

به سلام ابی حالت چطوره خوبی؟ منم مدتی مشکل داشتم نمی تونستم کامپيوترمو خاموش کنم که با اين کد تونستم خاموشش کنم شاد و رها