عکس گرفتن از صفحه دسکتاپ و قرار دادن آن در روی فرم

 تابعی برای عکس گرفتن از صفحه دسکتاپ و قرار دادن آن در روی فرم

procedure GrabScreen; var DeskTopDC: HDc; DeskTopCanvas: TCanvas; DeskTopRect: TRect; begin DeskTopDC := GetWindowDC(GetDeskTopWindow); DeskTopCanvas := TCanvas.Create; DeskTopCanvas.Handle := DeskTopDC; DeskTopRect := Rect(0,0,Screen.Width,Screen.Height); ScrnForm.Canvas.CopyRect(DeskTopRect,DeskTopCanvas,DeskTopRect); ReleaseDC(GetDeskTopWindow,DeskTopDC); end;

/ 0 نظر / 44 بازدید