معادل های نوع داده ها در زبان سی به داده ها در دلفی(یا پاسکال)

 

معادل های نوع داده ها در زبان سی به داده ها در دلفی(یا پاسکال)

مورد استفاده در شناسایی نوع پارامتر ها در توابع ای پی آی ویندوز

  CDataType|ObjectPascal|Description ------------------------------------------------------------------------------------- LPSTRPAnsiChar;String>pointer LPCSTRPAnsiChar;String>pointer DWORDInteger;Wholenumbers BOOLLongBool;Booleanvalues PBOOL^BOOL;PointertoaBooleanvalue Pbyte^Byte;Pointertoabytevalue PINT^Integer;Pointertoanintegervalue Psingle^Single;Pointertoasingle(floatingpoint)value PWORD^Word;Pointertoa16-bitvalue PDWORD^DWORD;Pointertoa32-bitvalue LPDWORDPDWORD;Pointertoa32-bitvalue UCHARByte;8-bitvalues(canrepresentcharacters) PUCHAR^Byte;Pointerto8-bitvalues SHORTSmallint;16-bitwholenumbers UINTInteger;32-bitwholenumbers.Traditionally, thiswasusedtorepresentunsignedintegers, butObjectPascaldoesnothaveatrue unsignedintegerdatatype. PUINT^UINT;Pointerto32-bitwholenumbers ULONGLongint;32-bitwholenumbers.Traditionally, thiswasusedtorepresentunsignedintegers, butObjectPascaldoesnothaveatrue unsignedintegerdatatype. PULONG^ULONG;Pointerto32-bitwholenumbers PLongint^Longint;Pointerto32-bitvalues PInteger^Integer;Pointerto32-bitvalues PSmallInt^Smallint;Pointerto16-bitvalues PDouble^Double;Pointertodouble(floatingpoint)values LCIDDWORD;Alocalidentifier LANGIDWord;Alanguageidentifier THandleInteger;Anobjecthandle.ManyWindowsAPIfunctionsreturnavalue oftypeTHandle,whichidentobjectifiesthatobjectwithin Windows?internalobjecttrackingtables. PHandle^THandle;Apointertoahandle WPARAMLongint;A32-bitmessageparameter.UnderearlierversionsofWindows, thiswasa16-bitdatatype. LPARAMLongint;A32

/ 1 نظر / 86 بازدید
زهرا

سلام. میشه نرم افزار دلفی را برای دانلود توی سایتتون قرار بدین ..! ممنون ... راستی به وبلاگ من هم سر بزنید.