اولين كارها كه جهت برنامه نويسي بايد انجام شود عبارتند از:

1-

ابزارهاي مورد نياز را ابتدا يادبگيريم ودر مورد كار هر يك از آن ابزارها مسلط باشيم.

2-برنامه ها از

يكسري توابع مستقل كه در كنار هم قرار مي گيرند تشكيل شده است.در واقع توابع همان ابزارهاي بسيار مهم برنامه نويسي هستند كه آنها را خود برنامه نويس بايد ايجاد كند.

3-پس از ابتدا

سعي بر ساختن توابع مستقلي كنيد كه هر يك از آنها بتوانند يك كار مستقل را با ورودي هاي كه دريافت مي كنند انجام دهند و خروجي مناسب با همان تابع را برگردانند.

4-حتما سعي شود انتخاب

نام توابع بر اساس كاري كه مي خواهند انجام دهند باشد.لزوما مي توانيد نام توابع خود را با _ يك زيرخط همراه سازيد تا با توابع خود زبان برنامه نويسي اشتباه نگردد.

5-توابع مهم خود را __ مي توانند با دو زير خط آغاز كنيد.

6-توابع را از

تمام لحاظ مورد برسي قرار دهيد.

7-پس از اتمام هر تابع آن را با

مقادير فرضي امتحان كنيد و نتيجه را مشاهده نماييد.

8-حتما سعي نماييد كه تابع را با

تمام حالت هاي كه احتمال دارد رخ دهد امتحان نماييد.

9-مرحله امتحان نهايي توابع از مهمترين بخش ها ي كل برنامه نويسي است.به طوري كه اگر توابع از هر لحاظ درست كار كنند با سرعت بالا و اطمينان بالا

مي توانيد برنامه خود را تكميل نماييد.

10-پس از اتمام توابع مورد نياز هر بخش مي توانيد از اين توابع استفاده كرده و برنامه را تكميل نماييد.

از قسمت نظر خواهی فراموش نشود...نظر خواهی شما باعث دلگرمی ماست.

/ 0 نظر / 5 بازدید