ارگومیک صحيح بدن

راه ها و نکات مهم استفاده از یک ارگومیک(حالت صحیح) خوب در استفاده از کامپیوتر:(مفید مخصوصا برای دوستان برنامه نویس)

باید فاصله صندلی از زمین به اندازه ای باشد که زمانی که بر روی صندلی می نشنیم کف پاها بر روی زمین قرار داشته باشد

باید طوری به صندلی تکیه دهیم که باسن ما با قسمت پشت صندلی در تماس باشد تا از فشار به قسمت های حساس کمر جلوگیری شود

باید ساعد دست بروی دسته صندلی قرار گیرد تا وزن حاصل از دست ها بر به وسیله دسته صندلی گرفته شود

/ 0 نظر / 45 بازدید