یک تابع برای تشخیص نوع ویندوزwin98,xp,2000

یک تابع برای تشخیص نوع ویندوزwin98,xp,2000

function OperatingSystemDescription: String;

begin

if (Win32Platform = VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS) and (Win32MajorVersion = 4) then

begin

if (Win32MinorVersion = 90) and (Win32BuildNumber = 3000) then

Result := 'Windows Me'

else if (Win32MinorVersion = 1) and (Win32BuildNumber = 2222) then

Result := 'Windows 98 SE'

else if Win32MinorVersion = 0 then

Result := 'Windows 95 ' + Win32CSDVersion

else

Result := Format('Windows %d.%d (Build %d) %s', [Win32MajorVersion,

Win32MinorVersion, Win32BuildNumber, Win32CSDVersion]);

end

else if Win32Platform = VER_PLATFORM_WIN32_NT then

begin

if (Win32MajorVersion = 5) and (Win32MinorVersion = 0) then

Result := Format('Windows 2000 (Build %d) %s', [Win32BuildNumber, Win32CSDVersion])

else if (Win32MajorVersion = 5) and (Win32MinorVersion = 1) then

Result := Format('Windows XP (Build %d) %s', [Win32BuildNumber, Win32CSDVersion])

else

Result := Format('Windows NT %d.%d (Build %d) %s', [Win32MajorVersion,

Win32MinorVersion, Win32BuildNumber, Win32CSDVersion]);

end

else

Result := Format('Windows %d.%d (Build %d) %s', [Win32MajorVersion,

Win32MinorVersion, Win32BuildNumber, Win32CSDVersion]);

end;

/ 1 نظر / 5 بازدید
سروش

ببين من خودم دلفی کارم . انتظار هم ندارم که به حرفم اهميت بدی ولی بيا دلفی رو به مبتدی ها آموزش بديم مثلا مفاهيم دلفی رو بنويس تا همه استفاده کنند.ممنونم سروش