Structural patterns

الگوهای ساختاری :

آنها  از ارث بری برای ساخت اینترفیس استفاده می کنند و راه های را برای ساخت شی های برای دستیابی به قابلیت های جدید تعریف می کنند.

Composite :  ازهیچ یا بییشتر از یک شی شبیه به هم تشکیل می شود به طوری که می توان آنها را دستکاری کرد همانند یک شی

 

 

Decorator :  به صورت پویا اضافه یا بازنویسی می کند رفتارهای یک متد موجود از یک شی را

 

Facade :یک رابط ساده را برای یک یک قسمت بزرگ از کد فراهم می کند

توضیح شکل : کلاس facade  پکیح های 1 - 2 - 3 را از بقیه برنامه جدا می کند.

.

.

.

ادامه دارد.....

/ 0 نظر / 60 بازدید