کپی کردن یک دایرکتوری به همراه تمام فایلهای موجود در آن

procedure CopyDirectory(Origen, Desti : string); var Files : integer; FOrigen, FDesti : string; ok : boolean; Search : TSearchRec; begin Files := FindFirst(Origen + '\*.*', faAnyFile, Search); while Files = 0 do  begin  if Search.Attr <> faDirectory then  begin FOrigen := Origen + '\' + Search.Name; FDesti := Desti + '\' + Search.Name; ok := CopyFile(PChar(FOrigen),PChar(FDesti),false); if not ok then ShowMessage('No se pudo copiar el fichero: '+ Search.Name); end  else  begin  if (Search.Name <> '.') and (Search.Name <> '..') then  begin ok := CreateDir(Desti + '\' + Search.Name); if not ok then ShowMessage('No se pudo crear el directorio: '+ Search.Name) else CopiaDirectori(Origen+'\'+Search.Name,Desti+'\'+Search.Name); end; end; Files := FindNext(Search); end; FindClose(Search); end;
/ 1 نظر / 40 بازدید
mousavi

با سلام خدمت مهندس ثابتی چرا اینقدر زیبا نوشته ای لطفا فونت های خود را برای استفاده بیشتر در وب لاگتان قرار دهید