باز کردن پوشه مربوط به پرينتر ها

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var PIDL:PItemIDList; Info:TShellExecuteInfo; pInfo:PShellExecuteInfo; WaitCode:DWord; begin  {get PIDL of the virtual folder} SHGetSpecialFolderLocation(Handle, CSIDL_PRINTERS, PIDL); {Pointer to Info} pInfo:=@Info; {Fill info}  with Info do  begin cbSize:=SizeOf(Info); fMask:=SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS+ SEE_MASK_IDLIST; wnd:=Handle; lpVerb:=nil; lpFile:=nil; {Executable parameters} lpParameters:=nil; lpDirectory:=nil; nShow:=SW_ShowNormal; hInstApp:=0; lpIDList:=PIDL; end; {Execute} ShellExecuteEx(pInfo); {Wait to finish}  repeat WaitCode := WaitForSingleObject(Info.hProcess,500); Application.ProcessMessages; until (WaitCode <> WAIT_TIMEOUT); end;

/ 2 نظر / 5 بازدید
ابراهيم

سلام دوست گرامی اميدوارم که مطالب اين وبلاگ توانسته باشد برای شما مفيد واقع شود در صورتی که مايل به ارائه مطلب خاصی هستيد اين جا بيان کنيد با تشکر از شما دوست گرامی

مهدی

چطور میتونم آدرس پنجره فعال رو بدست بیارم مثلا من درایو C رو باز میکنم و بعد مثلا پوشه Pics رو باز میکنم حالا میخوام رشته c:\pics رو در داخل یک متغیر در دلفی داشته باشم با تشکر درصورت امکان برام ایمیل کنید