موقعیت قرار گیری موس بر روی کامپوننت و گرفتن خصوصیات آن کامپوننت

با استفاده از این روش شما می توانید با استفاده موقعیت قرار گیری موس بر روی کامپوننت مورد نظر متن و دیگر خصوصیات آن را بدست بیاورید


procedure TForm1.PopupMenu1Popup(Sender: TObject);
var
   Cur : TPoint;
begin
  
      GetCursorPos(Cur);
   label2.caption:=FindControl(windowfrompoint( Cur )).Name;
   if FindControl(windowfrompoint( Cur )).ClassType =TEdit then
      label1.caption:=TEdit(FindControl(windowfrompoint( Cur ))).Text;
   if FindControl(windowfrompoint( Cur )).ClassType =TDBEdit then
      label1.caption:=TDBEdit(FindControl(windowfrompoint( Cur ))).Field.AsString;
end;

/ 0 نظر / 20 بازدید