تبدیل اعداد مبنای 16 به مبنای 2

با استفاده از این تابع می توانید اعداد مبنای 16 را به مبنای 2 تبدیل کنید

function HextoBin(Hexadecimal:string):string; const BCD:array[0..15]ofstring= ('0000','0001','0010','0011','0100','0101','0110','0111', '1000','1001','1010','1011','1100','1101','1110','1111'); var i:integer; begin for i:=Length(Hexadecimal)downto1do Result:=BCD[StrToInt('$'+Hexadecimal[i])]+Result; end;

به عنوان مثال

Label1.Caption:=HextoBin('FA34345C2344BED');

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید